Algemene Voorwaarden
Versie geldig vanaf 20-11-2014

1. Algemeen
De Algemene Voorwaarden van FRENZIE zijn van toepassing op ieder aanbod van FRENZIE en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FRENZIE en jou.
Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van FRENZIE.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FRENZIE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FRENZIE erkend.
FRENZIE garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
FRENZIE behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

FRENZIE is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61485969.
BTW nummer NL130405280B01

Vestigings- en correspondentieadres:
FRENZIE
Sneeuwbalstraat 84
1032 HB Amsterdam
The Netherlands

2. Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Wanneer een artikel niet op voorraad is, zal FRENZIE de consument daarvan binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen.
FRENZIE zal alle bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aanbieden binnen Nederland. De leveringstijd kan afwijken i.v.m. feestdagen en/of vakantie, mocht dit zich voordoen, dan informeert FRENZIE de consument tijdig en zal de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging worden aangeboden.
Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk is, kan de consument de koop ongedaan maken.
Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument geen recht op schadevergoeding, wel zal FRENZIE het aankoopbedrag retourneren aan de consument.
Bij het overschrijden van deze levertijd of verlies of beschadiging door de bezorgdienst, is FRENZIE niet aansprakelijk. Bij schade aan de verpakking bij levering dient u contact op te nemen met FRENZIE voordat u de verpakking gaat openen.

3. Prijzen
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen zijn in Euro`s, inclusief 21% BTW of 6% BTW en exclusief verzendkosten. Verandering in BTW tarieven worden doorgevoerd m.b.t. verhoging van prijzen gedurende bovenstaande geldigheidsduur.

4. Betaling
Bestellingen worden in behandeling genomen en geleverd na betaling. De betaling dient direct na de bestelling voldaan te worden. PayPal, bankoverschrijving en contante betaling bij ophalen van bestellingen, worden aangeboden als betaalwijzen op de website. FRENZIE kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren.
FRENZIE is gerechtigd de overeenkomst uit te stellen en/of te ontbinden wanneer blijkt dat de consument in gebreke blijft
5. Herroepingsrecht
Na aankoop heeft de consument het recht een artikel te retourneren binnen veertien dagen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer dient FRENZIE binnen deze termijn van 14 dagen op de hoogte te stellen. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. De consument zal het product aan FRENZIE retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Terugzending dient te geschieden in de deugelijke verpakking en in nieuwstaat verkerend. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventuele berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een verzendmethode of betaalwijze worden nimmer gerestitueerd. Het retourneren van geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt FENZIE binnen 7 dagen het betaalde bedrag terug.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals handprinted shirts en onesies, deze artikelen worden in opdracht van de consument op bestelling geproduceerd.
• Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
• Verzegelde producten zoals thee, chocolade of ander voedsel die door hun aard om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

6. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen FRENZIE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door FRENZIE op haalbaarheid is beoordeeld.
FRENZIE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling of PayPal.

7. Overmacht
FRENZIE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
FRENZIE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FRENZIE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Aansprakelijkheid
Alle producten uit het assortiment van FRENZIE zijn met zorgvuldigheid samengesteld.
FRENZIE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten. De consument dient bij ontvangst van de bestelling de inhoud te controleren. Wanneer een artikel niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan de consument eventueel schriftelijk of per email de klacht aan ons voorleggen. Deze gebreken binnen 1 week na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan FRENZIE. Na ontvangst van de klacht zal FRENZIE de klacht beoordelen, indien klachten van de consument door FRENZIE gegrond worden bevonden, zal FRENZIE de
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen, vervangen ofwel het aankoopbedrag retourneren. Eventuele aansprakelijkheid van FRENZIE is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

9. Eigendomsvoorbehoud
Alle door FRENZIE geleverde producten of diensten blijven eigendom van FRENZIE totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.


10. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van FRENZIE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij FRENZIE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. FRENZIE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, mits noodzakelijk voor bezorging van de bestelling en betalingstransacties FRENZIE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen welke voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FRENZIE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden beroepen op een rechter.

13. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie, teksten, tekeningen en/of foto’s afkomstig is van de website van FRENZIE zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op de website.


(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2014 - 2024 FRENZIE | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore